Witaj na stronie

Firma Systemy Ochrony Przeciwpożarowej Sp. z o.o. oferuje kompleksową obsługę Inwestorów z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów.

Celem jest zapewnienie optymalnych rozwiązań cenowo-technicznych oraz skutecznej ochrony obiektów. Proponowane rozwiązania dotyczą obiektów nowych jak i istniejących

Nasza misja rozpoczyna się od koncepcji rozwiązania, uzgodnień ze stronami, projektu budowlanego i wykonawczego, poprzez realizację inwestycji (w zakresie naszych usług) oraz stałej obsłudze inwestycji (serwis).

Nasza kadra obejmuje specjalistów z uprawnieniami projektowymi oraz wykonawczymi z zakresu instalacyjnego oraz pokrewnych związanych z zakresem proponowanych usług. Na stałe współpracujemy z uznanymi na rynku biurami architektonicznymi i branżowymi oraz specjalistami z zakresu bhp i p.poż. (rzeczoznawcy d/s zabezpieczeń p.poż., rzeczoznawcy d/s budowlanych, inspektorzy bhp).

Aktualności

Informacja

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap

„Przeprowadzenie audytu wzorniczego w Systemy Ochrony Przeciwpożarowej sp. z o.o. ”

Cel projektu: zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wykorzystania wzornictwa w działalności Spółki Systemy Ochrony Przeciwpożarowej poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej.

Całkowita wartość projektu wynosi 120 970,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 83 597,50 PLN

Umowa o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-00-18-0021/16


Zapytanie ofertowe
Przedmiotem zapytania jest realizacja projektu pt. „Przeprowadzenie audytu wzorniczego w Systemy Ochrony Przeciwpożarowej sp. z o.o.” przez Zamawiającego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję I Etap; Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Wszelkie niezbędne informacje oraz formularz ofertowy znajdują się w załączniku.

Zapytanie ofertowe – PDF,  Formularz ofertowy – Załacznik 1 – DOC, Umowa warunkowa na realizację Załącznik 2 – PDF

Firma Systemy Ochrony Przeciwpożarowej sp. z o. o. informuje, iż został wybrany wykonawca usługi w ramach  projektu pt. „Przeprowadzenie audytu wzorniczego w Systemy Ochrony Przeciwpożarowej sp. z o.o.” przez Zamawiającego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję I Etap; Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, wybrany oferent Spółka Netrix Group z siedzibą w Lublinie.


Zapytanie ofertowe
W związku z aplikowaniem o środki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty na realizację proinnowacyjnych usług doradczych.

Wszelkie niezbędne informacje oraz formularz ofertowy znajdują się w załączniku.

Zapytanie ofertowe – PDF,  Formularz ofertowy – Załacznik 1 – DOC, Umowa warunkowa na realizację Załącznik 2 – PDF


Zapytanie ofertowe
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie strategii wzorniczej dla Zamawiającego, która będzie rezultatem projektu planowanego przez niego do złożenia w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Etap 1.

Zapytanie ofertowe – PDF, Zapytanie ofertowe – DOC

Systemy Ochrony Przeciwpożarowej sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie (35-233), ul. Gromskiego 2/72  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego opracowania strategii wzorniczej, w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Etap 1, zgodnie z zasadą konkurencyjności został wybrany wykonawca, który osiągnął największą liczbę punktów: Spółka Netrix Group z siedzibą w Lublinie.

Zakres naszej oferty

 • montaże instalacji sanitarnych ppoż.

  Instalacje tryskaczowe, instalacje pianowe, instalacje zraszaczowe, instalacje gazowe, instalacje hydrantowe oraz pionów nawodnionych, instalacje hydroforowe, instalacje pompowni ppoż., zbiorniki wody ppoż., itp.

 • montaże instalacji elektrycznych ppoż.

  Instalacje sygnalizacji alarmu pożaru SAP, instalacje monitorowania instalacji tryskaczowych i pochodnych, instalacje automatyki i sterowania ppoż., instalacje wczesnej detekcji dymu, instalacje dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO, instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, itp.

 • montaże instalacji bezpieczeństwa

  Instalacje detekcji gazów, instalacje monitorowania i sygnalizowania zagrożeń, instalacje przyzywowe, instalacje antywłamaniowe, instalacje monitoringu wizyjnego – telewizji dozorowej, itp.

 • Projekty

  koncepcje, projekty budowlane, projekty wykonawcze – m.in. dostosowania obiektów do wymagań aktualnych przepisów, projekty instalacji ppoż. – architektoniczne, konstrukcyjne, elektryczne i sanitarne

 • Doradztwo techniczne

 • Ekspertyzy techniczne

  ekspertyzy rzeczoznawców d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz d/s budowlanych

 • serwis ppoż. obiektów

  Instalacje sanitarne i elektryczne ppoż. oraz bezpieczeństwa, drzwi i bramy ppoż., pomiary hydrantów, serwis gaśnic, itp.), – jednorazowe przeglądy, stałe umowy serwisowe, itp.

 • kosztorysy inwestorskie

  przedmiary robót, itp.

 • montaże drzwi i bram ppoż. oraz zabudów i wydzieleń ppoż.

 • uszczelnienia przejść instalacyjnych ppoż.

 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektów

 • wyposażenia obiektów w sprzęt ppoż.

  znaki, itp.